ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران
نشست «ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران»، روز چهار‌شنبه، 15 تير ماه در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌شود.

در ادامه مجموعه نشستهاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران حنيف قلندري از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي درباره «ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران: مقايسه آراء ارسطو، جاحظ، ابن‌سينا و قزويني» سخنراني مي‌کند.‏

اين نشست روز چهار‌شنبه، 15 تير ماه 1390، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره چهار برگزار مي‌شود.‏

 


1390/04/11