نتايج انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» اعلام شد.

برگزاري انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران»
انتخابات «انجمن حکمت و فلسفه ايران» در تاريخ 5 اسفندماه 1399 با مشارکت اعضاي برگزار مي‌شود.
برگزاري روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴
حکمت و فلسفه: همايش بزرگداشت روز جهاني فلسفه ۱۳۹۴ با موضوع «حکمت و معنويت» برگزار مي‌شود.
برگزاري کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام
کلاس ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام آقاي دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني برگزار مي‌شود.
برگزاري کلاس تفسير قرآن در حکمت متعاليه
کلاس تفسير قرآن در حکمت متعاليه آقاي دکتر سيد مصطفي محقق داماد برگزار مي‌شود.

رونمايي از کتاب سالک حکمت از سوي انجمن حکمت و فلسفه ايران و موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران


به منظور گراميداشت و تجليل از دو استاد فرهيخته حوزة حكمت و فلسفه: استاد دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و استاد غلامرضا اعواني


بدين وسيله به اطلاع كلية اعضاي محترم انجمن حكمت و فلسفة ايران مي‌رساند به منظور تغيير دو بند از اساسنامة انجمن


برگزاري سلسله کنگره‌هاي جهاني فلسفه از سال 1900 ميلادي کار خود را آغاز کرده است. از آن زمان تا کنون اين کنگره نخست هر چهار سال يک‌ بار و در دوره‌هاي اخير هر پنج سال يک بار در يکي از کشورهاي داوطلبِ برگزاري و با تصويب و موافقت هيئت مديرة فدراسيون بين‌المللي انجمن‌هاي فلسفه در جهان (FISP) برگزار شده است. به غير از دوران جنگ جهاني اول و دوم، در بقية موارد در برگزاري کنگره‌ها انقطاعي صورت نگرفته است. کنگرة حاضر بيست و سومين آنهاست که به رياست ويليام مک‌برايد (William L. McBride) رئيس هيئت مديرة(FISP) و با همکاري و رياست کميتة اجرايي آقاي پروفسور بودوريس (Konstantions I. Boudouris) طبق تصميم و مصوبة هيئت مديره در سال 2008و نيز با رعايت کلية ضوابط و مقررات FISP و نيز تعهدات في‌مابين در آتن برگزار شده است.


برگزاري سلسله کنگره‌هاي جهاني فلسفه از سال 1900 ميلادي کار خود را آغاز کرده است. از آن زمان تا کنون اين کنگره نخست هر چهار سال يک‌ بار و در دوره‌هاي اخير هر پنج سال يک بار در يکي از کشورهاي داوطلبِ برگزاري و با تصويب و موافقت هيئت مديرة فدراسيون بين‌المللي انجمن‌هاي فلسفه در جهان (FISP) برگزار شده است. به غير از دوران جنگ جهاني اول و دوم، در بقية موارد در برگزاري کنگره‌ها انقطاعي صورت نگرفته است. کنگرة حاضر بيست و سومين آنهاست که به رياست ويليام مک‌برايد (William L. McBride) رئيس هيئت مديرة(FISP) و با همکاري و رياست کميتة اجرايي آقاي پروفسور بودوريس (Konstantions I. Boudouris) طبق تصميم و مصوبة هيئت مديره در سال 2008و نيز با رعايت کلية ضوابط و مقررات FISP و نيز تعهدات في‌مابين در آتن برگزار شده است.


به دعوت دانشگاه پكن آقاي دكتر غلامرضا اعواني، استاد مدعو مركز تتبعات عالية علوم انساني آن دانشگاه به منظور تدريس فلسفة اسلامي، عرفان اسلامي و فلسفة تطبيقي در دورة فشردة مقطع دكتري، و نيز راهنمايي سه رساله دكتري فلسفة اسلامي

نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021